Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO – i co z tym?

Aby sprawy stały się bardziej jasne, proponuję następujące podejście:

 • określić zakres obowiązków dla firmy, zgodnie z informacjami, kogo obowiązki dotyczą – poniżej, a następnie:
 • określić zakres wniosku o wpis do rejestru – poniżej, poniżej.

Staram się ułatwić Państwu wyjaśniając kluczowe pojęcia.

Zgodnie z tym:

I. WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK DOTYCZY zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

PRODUKTY w powyższym rozumieniu to grupa wyrobów obejmująca:

 • Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 19.20.29.0  z wyłączeniem: Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny 19.20.29.0
 • Parafina ciekła – 19.20.29.0
 • Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne – 19.20.29.0
 • Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych – 19.20.29.0
 • Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu – 20.59.4 z wyłączeniem: Preparaty smarowe – wyłącznie smary plastyczne ex 20.59.41.0 Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne 20.59.42.0 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 20.59.43.0 
 • Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych  – 22.11.11.0
 • Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach 22.11.12.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 22.11.13.0
 • Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy  – 22.11.20.0 4
 • Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy – 22.11.14.0
 • Opony pneumatyczne, używane – 38.11.53.0

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.):

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

WPROWADZAJĄCY POJAZDY to przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu!

W ramach obowiązków wprowadzającego pojazd z zakresu przypisów o recyklingu jest:

Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej „siecią”, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688):

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

SPRZĘT - urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego

WPROWADZAJĄCY SPRZĘT - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

a) ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub

c) ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim

– z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 11, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt;

WPROWADZENIE DO OBROTU - rozumie się przez to udostępnienie na rynku sprzętu po raz pierwszy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

WPROWADZAJĄCY BATERIE LUB AKUMULATORY – przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę:

a) dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,

b) który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;

WPROWADZANIE DO OBROTU – odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji;

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów tych którzy są wpisywani z urzędu – patrz poniżej.

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz.  2056) organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych, 
– produktów w opakowaniach, 
c) eksportujących: 
– odpady opakowaniowe, 
– opakowania, 
– produkty w opakowaniach, 
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania, 
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

II. WPIS DO REJESTRU Z URZĘDU DOTYCZY zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach:

a) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 
b) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
c) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 
d) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
e) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
f) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250)
Wpis do rejestru z urzędu dotyczy podmiotów wymienionych w punkcie II lit. od a) do f) jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

III. WPISOWI DO REJESTRU NIE PODLEGAJĄ zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach:

1) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2) podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Po określeniu zakresu wpisu, można uzupełnić pierwszą tabelę zbiorczą – wybór działów wpisu, oraz wybrać tabele szczegółowe z poszczególnych działów.

Dział I. Dane podmiotu
Dział II. Opony, oleje, produky
Dział III. Pojazdy
Dział IV. Sprzęt elektryczny i elektroniczny
Dział V. Baterie i akumulatory
Dział VI. Opakowania
Dział VII. Transportujący odpady
Dział VIII. Sprzedawca odpadów
Dział IX. Pośrednik w obrocie odpadami
Dział X. Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Dział XI. Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzęd
Dział XII. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

WNIOSEK REJESTRACYJNY: https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Joanna Stalmach tel. 664-133-649