Budowa drenażu rozsączającego z biologicznej oczyszczalni ścieków a konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

koniecznosc-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego

Co do zasady, wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jedyną z trudności jest interpretacja definicji urządzenia wodnego.

Czy drenaż rozsączający z biologicznej oczyszczalni ścieków należy uznać za urządzenie wodne … Read more

Pozwolenie wodnoprawne dla ścieków z restauracji i obiektów handlowych?

food-ga88c7b7e2_1920

Jeśli mamy wątpliwości, co do konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla ścieków z obiektów oferujących usługi gastronomiczne odprowadzanych do zbiorczej kanalizacji miejskiej … … Read more

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – możliwości poprawy wizerunku środowiskowego firmy

gospodarka-o-obiegu-zamknietym-goz

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to idea mająca na celu włączenie biznesu w realizacje założeń gospodarki cyrkularnej.

Gospodarka cyrkularna to zbiór praktycznych rozwiązań, które można implementować do działalności biznesowej celem podnoszenia efektu ekologicznego działalności. Optymalizacja obiegu odpadów może przekonać biznes do Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dzięki potencjalnym korzyściom: podnoszenie efektu ekologicznego działalności, poprawa wizerunku firmy, sprostanie wymaganiom klientów, oszczędności, wzrost konkurencyjności, lepsze zarządzanie, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa stanu środowiska naturalnego. … Read more

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń SPRAWOZDANIE

krajowy-rejestr-uwalniania-i-transferu-zanieczyszczen

Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Read more

Kotłownia – zgłoszenie – standardy emisyjne

kotlownia-zgloszenie-standardy-emisyjne

Zgłoszenie jest wymagane w przypadku kotłowni:

  1. o mocy nominalnej 1 MW-5MW – opalanej węglem kamiennym,
  2. o mocy nominalnej 1 MW-10MW – opalanej koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi,
  3. o mocy nominalnej 1 MW-15 MW – opalane paliwem gazowym. … Read more

Przetwarzanie odpadów poza instalacją – czy jest potrzebne zezwolenie?

prawo

Czy zagospodarowanie odpadów poza instalacją wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie?

Na dzień dzisiejszy, przetwarzanie odpadów zarówno “w instalacji” jak i “poza instalacją” wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa rodzaje odpadów, które można przetwarzać poza instalacją, co nie jest jednoznaczne z brakiem konieczności uzyskania zezwolenia. … Read more

WYTWARZANIE ODPADÓW – pozwolenie / operat p. poż.

wytwarzanie-odpadow

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku spełnienia jednocześnie dwóch warunków (art. 180-180a Poś):

  1. jeśli wytwarzanie odpadów następuje w związku z eksploatacją instalacji,
  2. jeśli ilości wytwarzanych odpadów przekraczają 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Read more