Opłata konsumencka – kubki lub pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – wdrożenie SUP (Dyrektywa Plastikowa))

oplata-konsumencka-bdo-kubki-pudelka-z-tworzyw-sztucznych

Prowadzisz jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferujesz kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakujesz napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego). … Read more

Gastronomia – BDO

gastronomia-sprawozdanie-bdo
Wydawanie posiłków i napojów w kubeczkach i pudełkach obliguje do wpisu w BDO (rejestr prowadzony przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę firmy) i składania rocznego sprawozdania w BDO z zakresu:
1. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach z podziałem na rodzaje (tworzywa sztuczne, papier i kartony, inne) – chodzi o opakowania, które są używane do pakowania posiłków najczęściej posiłków “na wynos”. Tutaj należy obliczyć opłatę produktową za wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek ze względu na masę opakowań podawaną wagowo. Obowiązek ten może przejąć organizacja odzysku. Dodatkowym obowiązkiem jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej bądź uiszczenie opłaty za kampanię edukacyjną – ten obowiązek również może przejąć organizacja odzysku.
2. wydawanie napojów bądź posiłków w kubkach czy pojemnikach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych … Read more

Rejestr CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – graniczny podatek węglowy

cbam-graniczny-podatek-weglowy

CBAM (graniczny podatek węglowy) jest kontynuacją przyjętych przez UE strategii z zakresu ograniczenia gazów cieplarnianych (redukcja emisji CO₂ w UE o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku) – CBAM stanowi mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂.

CBAM obejmuje te towary (surowce i półprodukty), których produkcja powoduje najsilniejsze emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Obecnie, produkując je w Europie, ponosimy koszt zakupu certyfikatów dających prawo do emisji tych gazów (system ETS), w związku z czym pokusą może być dokonywanie zakupu wybranych towarów poza granicami UE. Dlatego też, od 2026 roku importerzy tych wyrobów będą odpowiedzialni za zakup certyfikatów CBAM, których wartość będzie referencyjna w odniesieniu do certyfikatów w obiegu ETS.

CBAM kto?

Read more

Maty grzewcze, folie grzewcze – sprzęt elektryczny? BDO?

maty-grzewcze

Maty i folie grzewcze spełniają definicję sprzętu - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Read more

Czy jest możliwe wylesienie działki (Ls) w przypadku braku MPZP?

wylesienie-brak-mpzp

WYLESIENIE mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu nie zawsze jest możliwe.

W przypadku gruntów leśnych zmiana ich przeznaczenia na cele nieleśne jest dopuszczalna tylko w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii izby  rolniczej.
O zgodę może wystąpić jedynie wójt (burmistrz, prezydent miasta) wówczas, gdy uchwalany jest plan miejscowy.

Leśny charakter działki może skutecznie uniemożliwić realizację inwestycji budowlanej. I nie ma znaczenia to, czy jest ona położona w środku lasu, czy na jego obrzeżach i czy sąsiaduje z innymi budynkami.
Przygotowała: Joanna Stalmach

Zmiana pozwolenia na budowę BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY decyzji środowiskowej

zmiana-pozwolenia-na-budowe-bez-koniecznosci-zmiany-decyzji-srodowiskowej

Drodzy Projektanci i Inwestorzy. Nie trzeba występować o zmianę decyzji środowiskowej w przypadku zmiany pozwolenia na budowę w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego.

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NIE STOSUJE SIĘ 

w przypadku ZMIANY decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZMIANY decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegających na zmianie zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

72 ust. 2 pkt. 1a lit. a U S T AWY z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687).

Joanna Stalmach tel. 664 133 649

Decyzja środowiskowa a biokonwersja odpadów za pomocą owadów

decyzja-srodowiskowa-a-biokonwersja-odpadow-za-pomoca-owadow

Ciekawym pomysłem na zagospodarowanie odpadów organicznych jest ich przetworzenie w bioreaktorze za pomocą larw owadów. W tym celu wykorzystuje się gatunki larw owadów gospodarskich. Biokonwersji można poddać odpady wytworzone we własnym zakładzie (przetwórstwa spożywczego) lub otworzyć odrębną działalność polegająca na przetwarzaniu odpadówCzy w przypadku biokonwersji / biotransformacji odpadów organicznych za pomocą larw owadów wymagana jest decyzja środowiskowa? … Read more

Budowa drenażu rozsączającego z biologicznej oczyszczalni ścieków a konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

koniecznosc-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego

Co do zasady, wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jedyną z trudności jest interpretacja definicji urządzenia wodnego.

Czy drenaż rozsączający z biologicznej oczyszczalni ścieków należy uznać za urządzenie wodne … Read more