Zakłady przemysłowe i górnicze a ochrona środowiska

Realizacje dla zakładów przemysłowych i górniczych:

  1. Raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. wydobywanie kopaliny ze złoża Romanowo-Waliszów Południe skał dolomitowych w Nowym Waliszowie.
  2. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy instalacji do produkcji dodatków chemicznych dla potrzeby flotacji rud miedzi.
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia dotycząca zmiany koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny dodatkowej  w zakresie ustanowienia dodatkowego obszaru górniczego oraz w zakresie ustanowienia dodatkowego terenu górniczego.
  4. Decyzja środowiskowa na rozbudowę namiarowni wsadu w dziale odzysku odpadów dla zakładu górniczo-hutniczego.
  5. Decyzja środowiskowa na przebudowę zbiorników końcowych oczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie rafinerii.
  6. Decyzja środowiskowa na budowę zbiorników magazynowych reagentów dla oczyszczalni ścieków komunalnych.
  7. Operat ochrony powietrza na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu wyrobów metalowych.
  8. Raport o odziaływaniu na środowisko dla zakładu pirolizy opon.