BDO

BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Służę wsparciem w zakresie:

  • wpis do BDO, aktualizacja,
  • ewidencja odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • sprawozdania z gospodarki odpadami,
  • sprawozdania z opłaty produktowej,
  • pośrednictwo w umowie z organizacją odzysku,
  • sprawozdania z opłaty recyklingowej,
  • sprawozdania z opłaty depozytowej.

Zapraszam do konsultacji.

Joanna Stalmach

Transgraniczne przemieszczenie odpadów

transgraniczne-przemieszczenie-odpadow

Międzynarodowy transport odpadów wymaga dokonania niezbędnych uzgodnień administracyjnych z GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska). Transportować odpady przez granicę można pod warunkiem, że celem transportu jest ich odzysk lub unieszkodliwienie, tj odbiorca odpadów musi posiadać zezwolenie na odzysk bądź unieszkodliwianie.

Read more

Myjnia samochodowa a decyzja środowiskowa?

myjnia-samochodowa-a-decyzja-srodowiskowa
Planowana myjnia samochodowa będzie wymagać decyzji środowiskowej (postępowanie administracyjne uzgadniające warunki środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia) w przypadku, kiedy zaplanujemy urządzenie oczyszczania ścieków. … Read more

Konkluzje BAT dla hodowli drobiu lub świń

konkluzje-bat-dla-hodowli-drobiu-lub-swin

Konkluzje BAT dla hodowli drobiu (Decyzja Wykonawcza Komisji UE: 2017/302) zobowiązują Właściciela fermy drobiu do zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego

o czym przypomina Urząd Marszałkowski stosownym pismem.

Dostosowanie posiadanego pozwolenia polega na analizie posiadanej technologii intensywnego chowu drobiu lub świń w porównaniu z technologiami wymienionymi jako najlepsze dostępne techniki (BAT) oraz określeniu wielkości emisji z uwzględnieniem wskaźników i parametrów określonych w dokumencie UE.

Konsultacja:

Joanna Stalmach – Ochrona Środowiska            tel. 664-133-649               audyty.srodowiskowe@gmail.com

Zagospodarowanie gruzu na działce w zgodzie z ustawą o odpadach

legalne-wykorzystanie-gruzu

Odpady gruzu betonowego i ceglanego można wykorzystać do:

1. utwardzenia nawierzchni – w ilości 200 kg/m2;

2. budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów - w ilości 100 kg/m2;

Rodzaje odpadów: 17 01 01 – gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany

źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Działalność gospodarcza a ochrona środowiska

dzialalnosc-gospodarcza-a-ochrona-srodowiska
Wymagane przepisami ochrony środowiska zobowiązania przedsiębiorców:
 
1. uzyskanie decyzji środowiskowej - jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. 2016 r., poz. 71), w tym dla planowanych punktów zbierania złomu.
Jeśli jest wymagana, to jej uzyskanie warunkuje wydanie m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę.  … Read more