Maty grzewcze, folie grzewcze – sprzęt elektryczny? BDO?

maty-grzewcze

Maty i folie grzewcze spełniają definicję sprzętu - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Read more

Czy jest możliwe wylesienie działki (Ls) w przypadku braku MPZP?

wylesienie-brak-mpzp

WYLESIENIE mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu nie zawsze jest możliwe.

W przypadku gruntów leśnych zmiana ich przeznaczenia na cele nieleśne jest dopuszczalna tylko w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii izby  rolniczej.
O zgodę może wystąpić jedynie wójt (burmistrz, prezydent miasta) wówczas, gdy uchwalany jest plan miejscowy.

Leśny charakter działki może skutecznie uniemożliwić realizację inwestycji budowlanej. I nie ma znaczenia to, czy jest ona położona w środku lasu, czy na jego obrzeżach i czy sąsiaduje z innymi budynkami.
Przygotowała: Joanna Stalmach

Zmiana pozwolenia na budowę BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY decyzji środowiskowej

zmiana-pozwolenia-na-budowe-bez-koniecznosci-zmiany-decyzji-srodowiskowej

Drodzy Projektanci i Inwestorzy. Nie trzeba występować o zmianę decyzji środowiskowej w przypadku zmiany pozwolenia na budowę w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego.

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NIE STOSUJE SIĘ 

w przypadku ZMIANY decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZMIANY decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegających na zmianie zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

72 ust. 2 pkt. 1a lit. a U S T AWY z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687).

Joanna Stalmach tel. 664 133 649

Decyzja środowiskowa a biokonwersja odpadów za pomocą owadów

decyzja-srodowiskowa-a-biokonwersja-odpadow-za-pomoca-owadow

Ciekawym pomysłem na zagospodarowanie odpadów organicznych jest ich przetworzenie w bioreaktorze za pomocą larw owadów. W tym celu wykorzystuje się gatunki larw owadów gospodarskich. Biokonwersji można poddać odpady wytworzone we własnym zakładzie (przetwórstwa spożywczego) lub otworzyć odrębną działalność polegająca na przetwarzaniu odpadówCzy w przypadku biokonwersji / biotransformacji odpadów organicznych za pomocą larw owadów wymagana jest decyzja środowiskowa? … Read more

Budowa drenażu rozsączającego z biologicznej oczyszczalni ścieków a konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

koniecznosc-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego

Co do zasady, wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jedyną z trudności jest interpretacja definicji urządzenia wodnego.

Czy drenaż rozsączający z biologicznej oczyszczalni ścieków należy uznać za urządzenie wodne … Read more

Pozwolenie wodnoprawne dla ścieków z restauracji i obiektów handlowych?

food-ga88c7b7e2_1920

Jeśli mamy wątpliwości, co do konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla ścieków z obiektów oferujących usługi gastronomiczne odprowadzanych do zbiorczej kanalizacji miejskiej … … Read more

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – możliwości poprawy wizerunku środowiskowego firmy

gospodarka-o-obiegu-zamknietym-goz

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to idea mająca na celu włączenie biznesu w realizacje założeń gospodarki cyrkularnej.

Gospodarka cyrkularna to zbiór praktycznych rozwiązań, które można implementować do działalności biznesowej celem podnoszenia efektu ekologicznego działalności. Optymalizacja obiegu odpadów może przekonać biznes do Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dzięki potencjalnym korzyściom: podnoszenie efektu ekologicznego działalności, poprawa wizerunku firmy, sprostanie wymaganiom klientów, oszczędności, wzrost konkurencyjności, lepsze zarządzanie, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa stanu środowiska naturalnego. … Read more