Sprawozdanie o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) została utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Bazie Danych Sprawozdań o SZWO i FGC są gromadzone sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych został określony:

  • wzór dokumentu elektronicznego stanowiącego formularz sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy;
  • wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5 Ustawy.

Kto ma obowiązek rejestracji i sprawozdawczości w BDS?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

  • przywozi SZWO lub FGC,
  • wywozi SZWO lub FGC,
  • przywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC,
  • wywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC,
  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji produktów lub urządzeń zawierających SZWO lub FGC,
  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń zawierających SZWO lub FGC,
  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach,
  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

 

Przed przekazaniem sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy podmiot, o którym mowa w art. 39 ustęp 2 oraz 3, zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podmioty mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej http://www.bds.ichp.pl/.