Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, tzw. operat środowiskowy, sporządza się w przypadku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko do wydania decyzji środowiskowej.

To znacznie bardziej złożona dokumentacja określająca wpływ planowanej inwestycji na środowisko. Zawiera ona szczegółową analizę oddziaływania na istniejący stan środowiska tj. powietrza, wody i ziemi oraz na przyrodę i mieszkańców. Dokument ten opiera się na istniejących przepisach w zakresie ochrony środowiska oraz wiedzy technicznej, pozwalającej umiejętnie określić wielkość planowanej emisji na poszczególne elementy środowiska.

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzania wielu uzgodnień. Moim zamiarem jest wsparcie Państwa inwestycji tak, aby na etapie planowania i projektowania nie wystąpiły żadne przeszkody administracyjne dla jej realizacji.

Raport oddziaływania na środowisko kiedy jest wymagany?

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonuje się dla inwestycji, które zaliczają się do dwóch grup przedsięwzięć:

- I grupa to inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

- II grupa to zadania mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których właściwy organ stwierdził obowiązek dokonania oceny oddziaływania na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko można uzyskać decyzje środowiskową jedynie na podstawie skróconej formy wniosku tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Ponadto raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany dla inwestycji, która z charakteru nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych, natomiast dana inwestycja znajduje się w obszarze  Natura 2000 lub swoim zasięgiem znacznie wpływa na obszar Natura 2000.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przygotowuje się na etapie założeń projektowych inwestycji, co nieraz pozwala na dostosowanie ich do wymogów ochrony środowiska, np. przez podniesienie emitora, tak aby planowana emisja zanieczyszczeń gazowych nie powodowała przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w terenie. W tym sensie raport może stać się narzędziem odpowiedniego doboru rozwiązań technicznych instalacji.

Zapraszam do konsultacji planowanych działań inwestycyjnych:

 1. Przygotowanie dokumentacji – Raport oddziaływania  na środowisko cena od 7000 zł, więcej informacji w zakładce Cennik.
 2. Harmonogram – 1 miesiąc.
 3. Realizacje.

Dla jakich planowanych inwestycji wymagany jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko? M.in.:

 • składowisko odpadów
 • elektrownia
 • obróbka metali
 • wytop metali
 • lakiernia
 • wodociąg
 • obróbka tworzyw sztucznych
 • drogi
 • przetwarzanie odpadów
 • odzysk odpadów
 • produkcja klinkieru
 • rurociąg
 • gazociąg
 • lotniska
 • autostrady
 • studnia
 • oczyszczalnia
 • stacja demontażu pojazdów
 • zakład przetwarzania zużytych baterii
 • zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • hodowla drobiu
 • chów trzody