Zezwolenie na międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Oferuję Państwu wsparcie w załatwieniu formalności związanych z przemieszaniem odpadów w obszarze UE oraz poza UE w tym zezwolenie na przewóz odpadów za granicę.

Międzynarodowy transport odpadów wymaga dokonania niezbędnych uzgodnień administracyjnych z GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska). Transportować odpady przez granicę można pod warunkiem, że celem transportu jest ich odzysk lub unieszkodliwienie, tj. odbiorca odpadów musi posiadać zezwolenie na odzysk bądź unieszkodliwianie.

Wysyłkę odpadów może organizować: wytwórca odpadów, zbierający, zarejestrowany pośrednik, sprzedawca lub posiadacz odpadów. Przemieszczanie odpadów obejmuje proces od momentu wysyłki do momentu dokonania ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Klasyfikacja odpadów w transporcie transgranicznym:

 • Lista zielona - znajdują się na niej odpady inne niż niebezpieczne (np. makulatura, stłuczka szklana, złom metali, odpady tworzyw sztucznych, itp.). Pełen wykaz „listy zielonej” zamieszczony jest w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
 • Lista bursztynowa – znajdują się na niej odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne (np. przepracowane oleje, odpady akumulatorów, odpady szkła z ekranów telewizorów czy monitorów komputerowych, odpady zawierające azbest). Pełen wykaz „listy bursztynowej” zamieszczony jest w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
 • Odpady niesklasyfikowane – takie, które są mieszaniną różnych odpadów i nie znajdują się na liście zielonej i bursztynowej. Sklasyfikowane są jako odpady spoza listy. Pełen wykaz „mieszaniny odpadów” zamieszczony jest w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

Istnieją dwie procedury dotyczące przemieszczeń odpadów:

 1. Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (procedura trwa 1-2 miesięcy):

  1. Odpady z listy bursztynowej przeznaczonych do odzysku (odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne (np. podkłady kolejowe, przepracowane oleje, odpady akumulatorów, odpady szkła z ekranów telewizorów czy monitorów komputerowych, odpady zawierające azbest))
  2. Odpady niesklasyfikowane w żadnym z załączników do rozporządzenia nr 1013/2006 i mieszaniny odpadów
  3. Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia (wszystkie odpady)
 1. Procedura informowania:

  1. Odpady z listy zielonej (np. opakowania z folii, złom metali, makulatura)
  2. Odpady przeznaczone do badań laboratoryjnych, M<25 kg
  3. Mieszaniny odpadów z załącznika III A i III B
  4. Odpady z załącznika III B.

W przypadku odpadów do unieszkodliwiania obowiązuje zawsze procedura zgłoszenia.

Zapraszam do współpracy w celu dokonania stosownych formalności – pomogę uzyskać zgodę na wywóz odpadów z Polski - kontakt.

Podstawa prawna:

Zasady dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów reguluje Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 r. W Unii Europejskiej obowiązek kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów jest realizowany przez rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Krajowym aktem jest ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.