5 września 2018: Nowa Ustawa Odpadowa

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1592) określa nowoczesne standardy ochrony środowiska w gospodarce odpadami.

Krótkoterminowo zmiany są najbardziej odczuwalne dla przedsiębiorców prowadzących przetwarzanie bądź zbieranie odpadów. Wprowadzone nowe zasady, wymagają od nich większych nakładów organizacyjnych oraz zabezpieczenia finansowego.

Długoterminowo, nowe zasady pozwolą zwykłych obywatelom spać spokojniej, z uwagi na lepszą kontrolę zakładów przetwarzających i zbierających odpady oraz miejsc magazynowania odpadów.

Pokrótce, z czego obywatel się ucieszy?

 • zakaz przywozu z zagranicy odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do unieszkodliwienia,
 • monitoring magazynowania odpadów,
 • zabezpieczenia finansowe pozwalające na interwencję samorządów w przypadku pozostawienia odpadów,
 • znacznie większe kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli i nakładania kar.

Ażeby obywatelom spało się dobrze, przedsiębiorca, który prowadzi lub ma zamiar prowadzić zbieranie bądź przetwarzanie odpadów, będzie zobligowany do:

 • skrupulatnego określenia możliwości magazynowania odpadów (tzw. całkowita pojemność instalacji wyrażona w Mg),
 • skrócenia okresu magazynowania odpadów z dotychczasowych 3 lat do 1 roku,
 • zainstalowania monitoringu wizyjnego do kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów od 22 lutego 2019 r. Ci, co uzyskali decyzję przed 5.09.2018 r., muszą zainstalować monitoring do 5.03.2019 r.
 • uzyskania operatu przeciwpożarowego wraz z uzgodnieniem ze strony Straży Pożarnej,
 • wniesienia zabezpieczenia finansowego:
  • 600 zł za 1 Mg odpadów niebezpiecznych,
  • 300 zł za 1 Mg odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • 100 zł za 1 Mg odpadów obojętnych spełniających wymagania rozporządzenia w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
 • posiadania notarialnie potwierdzonego prawa własności do terenu,
 • oświadczenie o niekaralności przeciwko środowisku.

Podstawa opracowania: Dz. U. 2018 poz. 1592 - USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw