Budownictwo mieszkaniowe a ochrona środowiska

Wybrane przykłady:

  1. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 41 parterowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miejscowości Łazy.
  2. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 oraz Ostoja Nadliwiecka PLH140032  polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych i dziesięciu zbiorników na nieczystości ciekłe w miejscowości Sekłak.
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących w Krzywaczce.
  4. Operat wodnoprawny do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej do istniejącej studni na przepuście pod drogą powiatową z wylotem do cieku Dopływ w Krzywaczce, przebudowę rowu, rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów rurowych na rowach, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego osiedla.
  5. Operat wodnoprawny dla wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trenu zespołu budynków mieszkalnych w Krakowie do potoku Sudół od Modlnicy.
  6. Operat wodnoprawny na budowę domu na terenie zalewowym – Bochnia, Nowy Targ.
  7. Wniosek o odstąpienie od zakazu budowy w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego – Nowy Targ.
  8. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia budowy domu jednorodzinnego na obszar Natura 2000 w miejscowości Tylicz.