Zgłoszenie wodnoprawne

Chcąc dla Państwa dokonać zgłoszenia wodnoprawnego, przygotuję stosowny wniosekProcedura dokonania zgłoszenia:

 1. Przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) - od 7 dni,
 2. Zgłoszenie wodnoprawne cena od 3000 zł więcej szczegółów w zakładce  (cennik)
 3. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie - do 30 dni. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia w urzędzie – ok. 95,37 zł.

Zapraszam do współpracy! Konsultacje: Tel. 664-133-649

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Art. 394. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

 1. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 2. postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 4. wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 5. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 6. prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 7. wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 8. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 9. wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 10. przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 11. przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 12. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.