Ocena wodnoprawna

Chcąc dla Państwa uzyskać ocenę wodnoprawną, przygotuję stosowny wniosek

Zgodnie z art. 425. 1. ustawy Prawo wodne, uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:

  1. korzystania z usług wodnych;
  2. długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  3. piętrzenia wody podziemnej;
  4. rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
  5. wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  6. wykonania urządzeń wodnych;
  7. regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
  8. zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
  9. robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
  10. działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Art. 428. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena wodnoprawna cena od 5000 zł