Ocena wodnoprawna

Chcąc dla Państwa uzyskać ocenę wodnoprawną, przygotuję stosowny wniosekProcedura uzyskania oceny wodnoprawnej:

 1. Przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) - od 7 dniCena (cennik) od 1 000 zł netto. 
 2. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie - do 30 dni.

Zapraszam do współpracy! Konsultacje: Tel. 664-133-649

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Art. 425. 1. Uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:

 1. korzystania z usług wodnych;
 2. długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 3. piętrzenia wody podziemnej;
 4. rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. wykonania urządzeń wodnych;
 7. regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
 8. zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
 9. robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 10. działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Art. 428. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.