Kotłownia – zgłoszenie – standardy emisyjne

Zgłoszenie jest wymagane w przypadku kotłowni:

  1. o mocy nominalnej 1 MW-5MW – opalanej węglem kamiennym,
  2. o mocy nominalnej 1 MW-10MW – opalanej koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi,
  3. o mocy nominalnej 1 MW-15 MW – opalane paliwem gazowym.

Dla takich kotłowni określone są również standardy emisyjne, które określają dopuszczalne stężenia substancji w gazach odlotowych oraz nakładają obowiązek wykonywania pomiarów emisji. 

Istnieje wyjątek - stanowi go przypadek, kiedy produkty spalania paliwa w kotłowni są wykorzystywane bezpośrednio do ogrzewania, suszenia lub każdej innej obróbki przedmiotów lub materiałów. Można to zobrazować na przykładzie szklarni – gdy ciepło z kotłowni jest rozprowadzone poprzez bezpośredni nadmuch i nie ma pośredniego urządzenia służącego jako wymiennik ciepła – np. grzejników. W takich przypadkach, standardy emisyjne dla takiej kotłowni, nie obowiązują. W zgłoszeniu instalacji podaje się jedynie wielkość emisji określoną np. na podstawie wskaźników emisji oraz wielkości zużycia paliwa.

Dla kotłowni, które wymagają dotrzymania standardów emisyjnych, prowadzi się okresowe pomiary emisji co najmniej raz na trzy lata, z wyjątkiem:

Dla kotłowni oddanej do użytkowania:

a) przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydane przed dniem 19 grudnia 2017 r. – oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r., którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z pięciu lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

b) po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydane po dniu 18 grudnia 2017 r. – oddane do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r., którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z trzech lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

– co najmniej każdorazowo po upływie trzykrotności określonego dla tego źródła średniego rocznego czasu użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na pięć lat;

Podsumowująckotłownia o mocy nominalnej powyżej 1 MW, która nie wymaga pozwolenia, wymaga zgłoszenia instalacji (art. 152 Poś),  natomiast nie zawsze wymaga dotrzymania standardów emisyjnych (§ 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU Dz. U. 2020, poz. 1860). W przypadku jeśli obowiązują ją standardy emisyjne, wówczas wymagane są okresowe pomiary emisji.

Joanna Stalmach tel. 664-133-649