Przetwarzanie odpadów poza instalacją – czy jest potrzebne zezwolenie?

Czy zagospodarowanie odpadów poza instalacją wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie?

Na dzień dzisiejszy, przetwarzanie odpadów zarówno “w instalacji” jak i “poza instalacją” wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa rodzaje odpadów, które można przetwarzać poza instalacją, co nie jest jednoznaczne z brakiem konieczności uzyskania zezwolenia.

Wyjątki stanowią: 

  1. osoba fizyczna i jednostka organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  2. osoba władająca powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;
  3. posiadacz odpadów prowadzący działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji
  4. posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów uzyskać można jedynie na podstawie rozporządzenia wydanego zgodnie z art. 45 ustawy o odpadach, którego obecnie nie ma. Rozporządzenie to będzie określać rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być objęte zwolnieniem oraz metodę przetwarzania odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych – także szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów.

Podmioty,  które będą objęte zwolnieniem:

  1. wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
  2. posiadacz odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z oczekiwanym rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 226 ustawy o odpadach, do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 3, posiadacz odpadów jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 3, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa w zakresie objętym tymi przepisami.

Podstawa prawna: U S T AWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875)

Joanna Stalmach tel. 664 1333 649; audyty.srodowiskowe@gmail.com