Transgraniczne przemieszczenie odpadów

Międzynarodowy transport odpadów wymaga dokonania niezbędnych uzgodnień administracyjnych z GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska). Transportować odpady przez granicę można pod warunkiem, że celem transportu jest ich odzysk lub unieszkodliwienie, tj odbiorca odpadów musi posiadać zezwolenie na odzysk bądź unieszkodliwianie.

Wysyłkę odpadów może organizować: wytwórca odpadów, zbierający, zarejestrowany pośrednik, sprzedawca lub posiadacz odpadów. Przemieszczanie odpadów obejmuje proces od momentu wysyłki do momentu dokonania ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Istnieją dwie procedury dotyczące przemieszczeń odpadów:

 1. Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (procedura trwa 1-2 miesięcy):

  1. Odpady z listy bursztynowej przeznaczonych do odzysku (odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne (np. podkłady kolejowe, przepracowane oleje, odpady akumulatorów, odpady szkła z ekranów telewizorów czy monitorów komputerowych, odpady zawierające azbest))
  2. Odpady niesklasyfikowane w żadnym z załączników do rozporządzenia nr 1013/2006 i mieszaniny odpadów
  3. Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia (wszystkie odpady)
 1. Procedura informowania:

  1. Odpady z listy zielonej (np. opakowania z folii, złom metali, makulatura)
  2. Odpady przeznaczone do badań laboratoryjnych, M<25 kg
  3. Mieszaniny odpadów z załącznika III A i III B
  4. Odpady z załącznika III B.

W przypadku odpadów do unieszkodliwiania obowiązuje zawsze procedura zgłoszenia.

Zapraszam do współpracy w celu dokonania stosownych formalności – kontakt.

Podstawa prawna:

Zasady dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów reguluje Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 r. W Unii Europejskiej obowiązek kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów jest realizowany przez rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Krajowym aktem jest ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.