Działalność gospodarcza a ochrona środowiska

Wymagane przepisami ochrony środowiska zobowiązania przedsiębiorców:
 
1. uzyskanie decyzji środowiskowej - jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. 2016 r., poz. 71), w tym dla planowanych punktów zbierania złomu.
Jeśli jest wymagana, to jej uzyskanie warunkuje wydanie m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę. 
 
2. uzyskanie pozwolenia tzw. sektorowe przed rozpoczęciem użytkowania instalacji bądź obiektu: 
- pozwolenie wodnoprawne (pobór wody, odprowadzanie ścieków przemysłowych, ścieków bytowych do wód, wód opadowych w sposób zorganizowany do wód lub do ziemi); 
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów (powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys Mg odpadów innych niż niebezpieczne), 
- pozwolenie na emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych lub zgłoszenie emisji; 
- pozwolenie zintegrowane (rodzaje instalacji wymienia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości),
- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
 
3. prowadzenie ewidencji odpadów (wyłączeni z obowiązku są wymienieni w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów);
Prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany również do:
- dokonania wpisu do Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO),
- prowadzenia ewidencji odpadów,
- sporządzenia i przekazania rocznego zestawienia o gospodarowaniu odpadami do właściwego urzędu marszałkowskiego.
4. sporządzenie rocznego zestawienia o zakresie korzystania ze środowiska (tzw opłaty środowiskowe bądź opłaty za korzystanie ze środowiska) wraz z poniesieniem opłaty w przypadku wyliczonej opłaty powyżej 800 zł – zobligowany jest podmiot korzystający ze środowiska, np.
- podmiot posiadający zarejestrowane na firmę samochody lub maszyny, w których w wyniku spalania paliwa zachodzi emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza,
- posiadający kotłownie, źródła technologiczne powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza.
 
5. sporządzenie kwartalnego zestawienia o usługach wodnych - dotyczy przedsiębiorcy, który: 
- posiada ujęcie wody podziemnej lub powierzchniowej, 
- odprowadza wody opadowe bądź ścieki do wód lub do ziemi.
 
6. sporządzenia zestawienia dla KOBIZE o emisji gazów cieplarnianych w przypadku emisji gazów cieplarnianych wskutek prowadzonej działalności (w tym również wskutek użytkowania samochodów innych niż elektryczne)
 
7. sporządzenie zestawień indywidualnych dla prowadzonej działalności (BDO), w tym:
Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.):
- Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty (produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku 4a, głównie oleje smarowe i opony);
- Prowadzący recykling odpadów powstałych z produktów;
- Prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów;
- Dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.):
- Wprowadzający pojazdy;
- Prowadzący punkt zbierania pojazdów;
- Prowadzący stację demontażu;
- Prowadzący strzępiarkę.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (sprzęt – urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego):
- Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
- Zbierający zużyty sprzęt;
- Prowadzący zakład przetwarzania;
- Prowadzący działalność w zakresie recyklingu;
- Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
Baterie i akumulatory, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803):​
- Wprowadzający baterie lub akumulatory
​- Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
Opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.):
- Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych;
​- Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
- Wprowadzający produkty w opakowaniach;
- Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
Transportujący odpady.
Sprzedawca odpadów.
Pośrednik w obrocie odpadami.
Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.Powyższe sformułowania są nieco uproszczone. Należy spodziewać się, że każdy przypadek powinien być analizowany samodzielnie, przez wzgląd na wielkość przedsięwzięcia i jego specyfikę.Zapraszam do konsultacji, Joanna Stalmach tel. 664-133-649