Zagospodarowanie gruzu na działce w zgodzie z ustawą o odpadach

Odpady gruzu betonowego i ceglanego można wykorzystać do:

1. utwardzenia nawierzchni – w ilości 200 kg/m2;

2. budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów - w ilości 100 kg/m2;

Rodzaje odpadów: 17 01 01 – gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany

źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku