Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – możliwości poprawy wizerunku środowiskowego firmy

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to idea mająca na celu włączenie biznesu w realizacje założeń gospodarki cyrkularnej.

Gospodarka cyrkularna to zbiór praktycznych rozwiązań, które można implementować do działalności biznesowej celem podnoszenia efektu ekologicznego działalności. Optymalizacja obiegu odpadów może przekonać biznes do Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dzięki potencjalnym korzyściom: podnoszenie efektu ekologicznego działalności, poprawa wizerunku firmy, sprostanie wymaganiom klientów, oszczędności, wzrost konkurencyjności, lepsze zarządzanie, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa stanu środowiska naturalnego.

W obszarze produkcji założeniem więc będzie konieczne zwiększenie trwałości, możliwości napraw i recyklingu produktów, czemu sprzyjać ma m.in. wprowadzenie tzw. dyrektywy nt. ekoprojektu oraz zwiększenie zastosowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Określono najlepsze praktyki dotyczące zarządzaniem odpadami i efektywnością wykorzystania surowców w sektorach przemysłowych. Wprowadzone mają być również bardziej spójne ramy prawne dla produktów oraz narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw sprzyjające poprawie projektowania produktów i zwiększenia efektywności produkcji.

Na szczeblu unijnym zapewniona zostanie spójność między realizowanymi inwestycjami w ramach unijnej polityki spójności a unijną hierarchią postepowania z odpadami.

W obszarze rynku materiałów wtórnych celem jest zwiększone ich wykorzystanie (w tym także powtórne wykorzystanie wody i składników odżywczych) oraz poprawa bezpieczeństwa ich stosowania. Służyć mają temu standardy jakości dla materiałów wtórnych oraz wprowadzenie elektronicznego systemu transferu odpadów na obszarze całej Unii Europejskiej.

Ocenę postępów na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym będzie można prowadzić na podstawie wskaźników, które obejmują każdy etap życia produktu, tzn. produkcję, konsumpcję, gospodarowanie odpadami i surowce wtórne.

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym oznaczać będzie zmiany w obszarach nie tylko produkcji, opracowywania strategii i modeli biznesowych, czy gospodarowania odpadami – ale przede wszystkim zmianę podejścia do kwestii odpowiedzialności. To nowe ujęcie – nawiązując do pojęcia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). „Rozszerzona” odpowiedzialność musi dotyczyć wszystkich uczestników kilku sfer – społecznej np. kwestia niemarnowania jedzenia, ekonomicznej np. wdrożenie nowych modeli biznesowych, jak i środowiskowej.

Prowadząc działalność w zakresie audytów środowiskowych przedsiębiorstw, oferuję pomoc przy określeniu strategii firmy w celu przygotowania przedsiębiorstwa do postulowanych nowych modeli biznesowych opartych na rozszerzonej odpowiedzialności producenta.  

Joanna Stalmach tel. 664 133 649

Źródła:

  1. Instytut Innowacyjna Gospodarka „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu”.
  2. Konkluzja Rady ds. Środowiska UE z czerwca 2016 r