Pozwolenie wodnoprawne dla ścieków z restauracji i obiektów handlowych?

Jeśli mamy wątpliwości, co do konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla ścieków z obiektów oferujących usługi gastronomiczne odprowadzanych do zbiorczej kanalizacji miejskiej …

Odpowiadając na zadane powyżej pytanie: w większości przypadków wprowadzania ścieków z restauracji bądź obiektu handlowego do kanalizacji miejskiej pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. Kluczem do rozwiązania wątpliwości jest przeprowadzenie analizy ścieków i odpowiednie zakwalifikowanie ścieków do ścieków bytowych (nie wymagają pozwolenia) bądź do ścieków przemysłowych (w tym przepadku pozwolenie jest niezbędne).

Zgodnie z art. 16 pkt 62 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 , 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855) poprzez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Zgodnie z definicją budynku użyteczności publicznej zamieszczoną w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli nieczystości odprowadzane z obiektu handlowego/gastronomicznego będą miały skład zbliżony do ścieków bytowych, należy je kwalifikować jako ścieki bytowe, na które nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Jeżeli jednak odprowadzane nieczystości będą charakteryzowały się zawartością specyficznych substancji z uwagi np. na rodzaj wykonywanych usług lub charakter używanych środków chemicznych wówczas nie będą stanowiły ścieków bytowych i należałoby je zakwalifikować do ścieków przemysłowych, powstających w związku z prowadzoną działalnością. Odprowadzanie ścieków zawierających substancje określone jako szczególnie szkodliwe do zbiorczej kanalizacji wymaga, w myśl art. 34 pkt 3 ustawy Prawo wodne, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Klasyfikacja ścieków powstających na terenie obiektów oferujących usługi gastronomiczne jest możliwa dopiero po określeniu stanu i składu ścieków – na podstawie badania ścieków bądź innych źródeł informacji o występujących substancjach w ściekach pochodzących z tego samego rodzaju usług i dokonaniu oceny czy skład ten jest zbliżony do ścieków powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu.

Należy pamiętać iż każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a powyższa interpretacja nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów administracyjnych.

Joanna Stalmach tel. 664 133 649, audyty.srodowiskowe@gmail.com