Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń SPRAWOZDANIE

Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Kogo dotyczy? m.in.:

 • Instalacje do obróbki powierzchniowej substancji, przedmiotów lub produktów przy użyciu rozpuszczalników organicznych, w szczególności do zdobienia, nadrukowywania, powlekania, odtłuszczania, impregnacji, gruntowania, malowania, czyszczenia lub nasączania, w przypadku zużycia rozpuszczalnika 150 kg na godzinę lub 200 ton na rok lub więcej,
 • Ubojnie w przypadku zdolności produkcyjnej 50 ton tusz na dobę lub więcej,
 • Zakłady przemysłowe do produkcji pulpy drzewnej lub podobnych materiałów włóknistych,
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców lub więcej,
 • Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową podstawowych środków ochrony roślin i biocydów,
 • Instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową nawozów fosforowych, azotowych lub potasowych (nawozów prostych lub złożonych),
 • Instalacje do intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń:
  • 40 000 miejsc dla drobiu i więcej,
  • 2 000 miejsc dla świń (powyżej 30 kg) i więcej,
  • 750 miejsc dla macior i więcej.

Zapraszam do konsultacji, Joanna Stalmach tel. 664 133 649