Myjnia samochodowa a decyzja środowiskowa?

Planowana myjnia samochodowa będzie wymagać decyzji środowiskowej (postępowanie administracyjne uzgadniające warunki środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia) w przypadku, kiedy zaplanujemy urządzenie oczyszczania ścieków.
Wówczas, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r., poz 71):
instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169) 
z uwagi na planowaną instalację oczyszczania ścieków (separator) oraz pojawiające się w ściekach: węglowodory ropopochodne wymienione w Rozporządzeniu, będzie wymagana decyzja środowiskowa.
W przypadku braku separatora, punkt 78 nie obowiązuje.
Dlatego, przed podjęciem decyzji o planowanym separatorze, można uzyskać warunki od przedsiębiorstwa wod-kan, co do konieczności zastosowania separatora substancji ropopochodnych, przed wprowadzeniem ścieków z myjni (przemysłowych) do kanalizacji.
Należy jednak pamiętać, że bez względu na konieczność bądź brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, istnieje konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które wydaje właściwy Zarząd Zlewni – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Konsultacje: tel. 664-133-649; audyty.srodowiskowe@gmail.com