Odstąpienie od decyzji środowiskowej

Wracam ponownie do tematu DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ. Tym razem chciałabym skupić się na pojęciu PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Akt prawny*) definiuje PRZEDSIĘWZIĘCIE jako zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

Jak pisałam wcześniej: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wielokrotnie inwestycje podejmowane są na terenie bądź w zakresie instalacji objętych decyzją środowiskową. Zgodnie z rozporządzeniem**) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia.  Tutaj pozostaje nam ocenić, czy planowane działanie stanowi PRZEDSIĘWZIĘCIE, zgodnie z definicją powyżej. Jeśli nie będzie powodować przekształcenia lub zmiany sposobu wykorzystania terenu, wówczas udowodniliśmy, że planowane zamierzenie budowlane nie stanowi PRZEDSIĘWZIĘCIA I NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ.

Taka sytuacja dotyczy również zmian formalnych w zakresie prowadzonej działalności wymienionej w rozporządzeniu**). Jeśli zmiany, które chcemy wprowadzić, nie będą skutkowały przekształceniem lub zmianą sposobu wykorzystania terenu, wówczas wykazaliśmy, że zamierzenie nie stanowi PRZEDSIĘWZIĘCIA I NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ.

Joanna Stalmach tel 664 133 649

*) Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783.

**) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko