WYTWARZANIE ODPADÓW – pozwolenie / operat p. poż.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku spełnienia jednocześnie dwóch warunków (art. 180-180a Poś):

  1. jeśli wytwarzanie odpadów następuje w związku z eksploatacją instalacji,
  2. jeśli ilości wytwarzanych odpadów przekraczają 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Przy czym:

  • eksploatacja instalacji lub urządzenia – jest to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności,
  • odpady niebezpieczne – odpady, które posiadają właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi – określone w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości. W załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, są wymienione składniki odpadów, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, w zależności od stężenia tej substancji.

W przypadku wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów PALNYCH (art. 183-184 Poś), do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat p poż zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy organem właściwym do wydania pozwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • inżyniera pożarnictwa albo inżyniera posiadającego dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta

Listę odpadów niepalnych podaje załącznik nr 2a do ustawy o odpadach. Ponadto uznania odpadów za niepalne dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku przedstawiając opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa albo inżyniera posiadającego dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565)
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875)

Joanna Stalmach – tel. 664 133 649 / audyty.srodowiskowe@gmail.com