Konkluzje BAT i zmiana pozwolenia zintegrowanego

konkluzje-bat-i-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego

Konieczność dostosowania posiadanego pozwolenia zintegrowanego jest podyktowana decyzjami wykonawczymi komisji UE ustanawiającymi konkluzje dotyczące najlepszych dostęnych technik BAT.

W odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń konkluzje BAT określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiana pozwolenia wynika z konieczności wykazania, że w przypadku prowadzonego chowu drobiu lub świń, są spełnione:

- wymagania związane z poziomami emisji substancji do powietrza,

- prawidłowe stosowanie metod ograniczania emisji amoniaku, pyłu i odorów,

- prawidłowy system zarządzania środowiskowego – zarządzanie zapachami i hałasem

W odniesieniu do sektora chemicznego systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych konkluzje BAT określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiana pozwolenia wynika z konieczności wykazania, że w przypadku prowadzonej działalności, są spełnione wymagania wobec:

- systemów zarządzania środowiskowego,

- zarządzania gazami odpadowymi (odgazami), ich zbieranie i oczyszczanie,

- spalania gazów w pochodniach,

- emisj rozproszonych lotnych związków organicznych (LZO, VOC),

- emisji odorów.

W odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych konkluzje BAT określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zmiana pozwolenia wynika z konieczności wykazania, że w przypadku prowadzonej działalności, są spełnione następujące obowiązki:

- wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,

- rozpoznanie źródeł emisji niezorganizowanej pyłu, określenie działań ograniczających emisję niezorganizowaną i ich wdrożenie,

- zarządzanie gazami odpadowymi (odgazami)

- monitorowanie emisji.

konsultacje: Joanna Stalmach tel. 664-133-649

Myjnia samochodowa a decyzja środowiskowa?

myjnia-samochodowa-a-decyzja-srodowiskowa
Planowana myjnia samochodowa będzie wymagać decyzji środowiskowej (postępowanie administracyjne uzgadniające warunki środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia) w przypadku, kiedy zaplanujemy urządzenie oczyszczania ścieków. … Read more

Konkluzje BAT dla hodowli drobiu lub świń

konkluzje-bat-dla-hodowli-drobiu-lub-swin

Konkluzje BAT dla hodowli drobiu (Decyzja Wykonawcza Komisji UE: 2017/302) zobowiązują Właściciela fermy drobiu do zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego

o czym przypomina Urząd Marszałkowski stosownym pismem.

Dostosowanie posiadanego pozwolenia polega na analizie posiadanej technologii intensywnego chowu drobiu lub świń w porównaniu z technologiami wymienionymi jako najlepsze dostępne techniki (BAT) oraz określeniu wielkości emisji z uwzględnieniem wskaźników i parametrów określonych w dokumencie UE.

Konsultacja:

Joanna Stalmach – Ochrona Środowiska            tel. 664-133-649               audyty.srodowiskowe@gmail.com

Zagospodarowanie gruzu na działce w zgodzie z ustawą o odpadach

legalne-wykorzystanie-gruzu

Odpady gruzu betonowego i ceglanego można wykorzystać do:

1. utwardzenia nawierzchni – w ilości 200 kg/m2;

2. budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów - w ilości 100 kg/m2;

Rodzaje odpadów: 17 01 01 – gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany

źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Działalność gospodarcza a ochrona środowiska

dzialalnosc-gospodarcza-a-ochrona-srodowiska
Wymagane przepisami ochrony środowiska zobowiązania przedsiębiorców:
 
1. uzyskanie decyzji środowiskowej - jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. 2016 r., poz. 71), w tym dla planowanych punktów zbierania złomu.
Jeśli jest wymagana, to jej uzyskanie warunkuje wydanie m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę.  … Read more

Kontrola GOSPODAROWANIA WODAMI – Zarząd Zlewni

kontrola-gospodarowania-wodami-zarzad-zlewni

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie wód opadowych do wód przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).

A już było tak pięknie :) Ledwo opanowaliśmy formularze opłat za korzystanie ze środowiska, a teraz cofamy się “wstecz”.

Read more

5 września 2018: Nowa Ustawa Odpadowa

nowa-ustawa-odpadowa-5-wrzesnia-2018

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1592) określa nowoczesne standardy ochrony środowiska w gospodarce odpadami.

Krótkoterminowo zmiany są najbardziej odczuwalne dla przedsiębiorców prowadzących przetwarzanie bądź zbieranie odpadów. Wprowadzone nowe zasady, wymagają od nich większych nakładów organizacyjnych oraz zabezpieczenia finansowego.

Read more

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO – i co z tym?

baza-bdo-i-co-z-tym

Aby sprawy stały się bardziej jasne, proponuję następujące podejście:

  • określić zakres obowiązków dla firmy, zgodnie z informacjami, kogo obowiązki dotyczą – poniżej, a następnie:
  • określić zakres wniosku o wpis do rejestru – poniżej, poniżej.

Staram się ułatwić Państwu wyjaśniając kluczowe pojęcia.

Zgodnie z tym:

Read more

Sprowadzasz samochody? Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

sprowadzasz-samochody-ustawa-o-recyklingu-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji

To nie takie trudne!

1. Wprowadzający (producenci oraz importerzy) zapewniają sieć zbierania pojazdów – w tym celu należy podpisać umowę z 3-ma stacjami demontażu (bądź punktów zbierania pojazdów) o współpracy. Uwaga – stacje powinny być w różnych miejscowościach - Art. 11 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekploatacji (DZ. U. z 2018 poz. 578)

Read more