Sprowadzasz samochody? Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

To nie takie trudne!

1. Wprowadzający (producenci oraz importerzy) zapewniają sieć zbierania pojazdów – w tym celu należy podpisać umowę z 3-ma stacjami demontażu (bądź punktów zbierania pojazdów) o współpracy. Uwaga – stacje powinny być w różnych miejscowościach - Art. 11 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekploatacji (DZ. U. z 2018 poz. 578)

Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności warunki:

1) przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;

2) finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Opłata za brak sieci max: 20 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu tego roku.

Art. 15. Wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i trybie określonych w tej ustawie.

 

2. Należy dokonać wpisu do bazy danych BDO – wniosek Tabela 1 Dział III str 10  https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

- Art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekploatacji (DZ. U. z 2018 poz. 578)

W razie pytań, kontakt tel. 664-133-649 Joanna Stalmach